• Ochrona danych

    • RODO - obowiązek informacyjny

    • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

     art. 13 RODO

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. Z administratorem kontakt jest możliwy telefoniczny pod nr tel. 55 278 24 14, za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@sp2prabuty.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie SP 2 Prabuty.
     2. Inspektorem Danych Osobowych jest:Kamila Wiśniewska, e-mail: kamilawis.iod@gmail.com,
     1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO.
     2. Przetwarzanie danych służy realizacji zadań statutowych szkoły (wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych).
     3. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych, zawierania i realizacji umów. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
     5. Mają Państwo prawo do dostępu do przetwarzania danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
     6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa
     7. Państwa dane nie będą wykorzystane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.